Dialoogbijeenkomst “Twee kapiteins op één schip”

Doelstelling:

In de workshop “Twee kapiteins op één schip” wordt er aandacht gegeven aan de onderlinge samenwerking van het team middels een open dialoog. Jij bent immers samen met jouw collega’s verantwoordelijk voor de prestaties van jouw team, net zoals de crew op een schip. Als je met elkaar vaart leer je elkaar kennen! Belangrijke voorwaarde tot verbetering van samenhang van het team is het erkennen en bespreekbaar maken van de eigen bekwaamheden en ontwikkelpunten naar de teamgenoten toe. Daarbij gaan we niet alleen met elkaar in dialoog over de teamkwaliteiten en individuele bekwaamheden, je zal moeten samenwerken om te kunnen ontsnappen uit specifieke Escape Rooms die een beroep doen op ieders ontwikkelpunten binnen het team. Alleen dan kom je van dit schip!

Bijhorende competenties:

Zelfvertrouwen: zeker zijn van de kwaliteit van het werk.
Prestatiemotivatie: gaan voor de hoogst haalbare kwaliteit in de werkprestaties.
Teambuilding: weten wat de eigen bijdrage is aan het gezamenlijk doel.
Interesse tonen: bewust laten merken dat er interesse is in anderen.
Integriteit: door de omgeving bevestigd worden dat hij /zij integer is.

Doelgroep:

Iedereen die binnen een organisatie deel uitmaakt van een team of hier leiding aan geeft en daarin op plezierige en effectieve wijze wil samenwerken.

Werkwijze:

Om inzicht te krijgen in de punten waar je wat aandacht en reflectie in kan gebruiken ten gunste van je plezier en resultaat in je werk vragen we je een online vragenlijst in te vullen. De Cultuur heeft een meetinstrument ontwikkeld dat de zelfredzaamheid van medewerkers in kaart brengt op basis van 250 indicatoren. Je ontvangt ter voorbereiding op de workshop een uitnodiging om de online vragenlijst in te vullen. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Bij het invullen van de online vragenlijst is het mogelijk aan te geven welke gebieden jij bespreekbaar wilt maken in je team en/of ondersteuning wenst te hebben mocht dat nodig blijken. De resultaten uit de vragenlijst worden gepresenteerd in een rapportage waaruit blijkt wat de teamkwaliteiten en aandachtspunten zijn. Iedere deelnemer ontvangt ook een individuele rapportage. In de workshop kun je samen onder begeleiding van de trainer eventuele aandachtspunten die volgen uit de rapportage aan de orde stellen. Doelstelling hierbij is om te komen tot een gemeenschappelijke cultuur waarbinnen jij zo optimaal mogelijk kan functioneren. De rapportages worden gebruikt om de eigen bekwaamheden en ontwikkelpunten bespreekbaar te maken naar de teamgenoten toe. Het gevolg is dat de medewerker in staat is zijn of haar zelfbeeld te overleggen met het team waardoor ervaren wordt dat aanspreken en stimuleren van elkaars gedrag positief bijdraagt aan teamontwikkeling.

Programma:

Het onderstaand programma geeft een globaal overzicht van de inhoud van de training. Het is mogelijk dat andere onderwerpen (op verzoek) worden toegevoegd.

09.00 – 09.15 Inleiding en kennismaking
09.15 – 09.45 Overzicht van sterke punten en ontwikkelpunten van het team
09.45 – 10.30 Bespreken individuele ontwikkelpunten met je teamgenoten
10.30 – 10.45 Advies van de kapitein (indeling groepen voor escaperooms)
10.45 – 11.45 Escape Rooms
11.45 – 13.00 Lunch met evaluatie en afsluiting

Werkvorm:

Klassikaal worden de groepskwaliteiten gedeeld om vervolgens in kleine groepen de individuele kwaliteiten en ontwikkelpunten met elkaar te bespreken. Het praktijkgedeelte zijn de Escape Rooms waarbij groepen zijn samengesteld op basis van de uitkomsten van de rapportages. De evaluatie vindt klassikaal plaats.

Groepsgrootte:

Minimaal 6 deelnemers
Maximaal 28 deelnemers

Duur:

4 uur (workshop inclusief Escape Room en lunch)

Kosten:

Dialoogbijeenkomst incl. Escape Room en lunch: € 95,00 p.p. excl. BTW